เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  

ตำบลคอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๒,๕๐๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลธาตุและตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส