เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   1.    กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคอนศรี


   2. 
กลุ่มข้าวเม่า ตั้งอยู่บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


   3. กลุ่มผ้าขาวม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 2, 3, 5 และ 8 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


   4. กลุ่มเลี้ยงไก่ดำ ตั้งอยู่บ้านคอนศรี หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


 
^