เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

  พื้นที่ในความรับผิดชอบ
ตำบลคอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๒,๕๐๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลต่างๆ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลธาตุและตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
^