เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว)

การพัฒนาส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามให้มีการสืบสานกันต่อไป และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
^