เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสเพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป
1
^