เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบี้ยนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1
^