เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปี 64

เพื่อแก้ไขระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1
^