เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการ

กองช่างได้เล็งเห็นควา่มสำคัญในการออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึงและเท่าเทียม
1
^