เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห้นความสำคัญทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ อันเป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
1
^