เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคอนสวรรค์

เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
^