เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ ปี 65

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจาการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจรและเหตุน้ำท่วมขัง/ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ
^