เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายคอนศรี ถึงสายหนองสะโน

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
^