เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การบริหารจัดการขยะอันตราย

อบต.คอนสวรรค์ จัดถังขยะอันตรายไว้บริการประชาชนสำหรับทิ้งขยะอันตราย ณ ศาลาประชาคมทั้ง 9 หมู่บ้าน โรงเรียน และที่ทำการ อบต.คอนสวรรค์ และนำขยะอันตรายนำส่งจังหวัดเพื่อรวบรวมนำไปกำจัดต่อไป
^