เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับโรงฃพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสาย อสม.ตำบลคอนสวรรค์ ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์
^