เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติความเป็นมา

1. สภาพทั่วไป
       1.1 ที่ตั้ง ตำบลคอนสวรรค์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวานรนิวาสห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร 80 กิโลเมตร

         1.2 เนื้อที่ ตำบลคอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,500 ไร่ และมี อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

                  ทิศเหนือ                 ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส                                 อำเภอวานรนิวาส

                  ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย                                       อำเภอวานรนิวาส

                  ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส                                 อำเภอวานรนิวาส

                  ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลธาตุและตำบลวานรนิวาส           อำเภอวานรนิวาส

          1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลคอนสวรรค์ เป็นที่สูงทางด้านทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลในบริเวณบางส่วนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับที่ราบ   เป็นบางช่วง

          1.4 จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคอนสวรรค์แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน และมีผู้ปกครอง ดังนี้

               1. บ้านคอนสวรรค์                         หมู่ที่ 1 

               2. บ้านคอนสาย                             หมู่ที่ 2 

               3. บ้านคอนศรี                                หมู่ที่ 3 

               4. บ้านบะสะแบง                           หมู่ที่ 4 

               5. บ้านนาโพธิ์                                หมู่ที่ 5 

               6. บ้านหนองสะโน                         หมู่ที่ 6 

               7. บ้านโพธิ์ทอง                              หมู่ที่ 7 

               8. บ้านหนองมะเกลือ                     หมู่ที่ 8 

               9. บ้านโพธิ์เงิน                               หมู่ที่ 9 

^