เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลประชากร

ประชากร
หมู่ บ้าน จำนวนประชากร ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
 คอนสวรรค์ ๒๑๖ ๒๔๙ ๔๖๕ ๑๒๐
 คอนสาย ๔๕๑ ๔๖๑ ๙๑๒ ๒๔๘
 คอนศรี ๓๘๖ ๓๙๔ ๗๘๐ ๑๙๔
 บะสะแบง ๑๓๓ ๑๑๐ ๒๔๓ ๕๘
 นาโพธิ์ ๓๘๓ ๓๖๖ ๗๔๙ ๒๒๓
 หนองสะโน ๒๔๖ ๒๔๐ ๔๘๖ ๑๑๑
 โพธิ์ทอง ๓๙๖ ๔๐๖ ๘๐๒ ๒๙๙
 หนองมะเกลือ ๑๗๖ ๑๖๐ ๓๓๖ ๑๔๓
 โพธิ์เงิน ๓๗๔ ๓๕๔ ๗๒๘ ๒๘๔
รวม ๒,๗๖๑ ๒,๗๔๐ ๕,๕๐๑ ๑,๖๘๐
จำนวนประชากร จำนวน ๕,๕๐๑   คน
     - ประชากรชาย จำนวน ๒,๗๖๑   คน
     - ประชากรหญิง จำนวน ๒,๗๔๐   คน
จำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๖๘๐   คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย จำนวน ๑๕๒   คน/ตารางกิโลเมตร
หมายเหตุ * ฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ ๒๑ เดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๒
^