เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนยุททธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา

          "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมน่าอยู่ ทุกคนสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

1.วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  >>ดูรายละเอียด
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล >>ดูรายละเอียด
3.แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร >>ดูรายละเอียด
4.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลกนครล >>ดูรายละเอียด
5.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ >>ดูรายละเอียด
6.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น >>ดูรายละเอียด
7.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน >>ดูรายละเอียด

^