เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  ข้อมูลทั่วไป  


1. สภาพทั่วไป

       1.1 ที่ตั้ง ตำบลคอนสวรรค์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวานรนิวาสห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร 80 กิโลเมตร

         1.2 เนื้อที่ ตำบลคอนสวรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,500 ไร่ และมี อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

                  ทิศเหนือ                 ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส                                 อำเภอวานรนิวาส

                  ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลศรีวิชัย                                       อำเภอวานรนิวาส

                  ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลวานรนิวาส                                 อำเภอวานรนิวาส

                  ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลธาตุและตำบลวานรนิวาส           อำเภอวานรนิวาส

          1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศตำบลคอนสวรรค์ เป็นที่สูงทางด้านทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลในบริเวณบางส่วนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับที่ราบ   เป็นบางช่วง

          1.4 จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคอนสวรรค์แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน และมีผู้ปกครอง ดังนี้

               1. บ้านคอนสวรรค์                         หมู่ที่ 1 

               2. บ้านคอนสาย                             หมู่ที่ 2 

               3. บ้านคอนศรี                                หมู่ที่ 3 

               4. บ้านบะสะแบง                           หมู่ที่ 4 

               5. บ้านนาโพธิ์                                หมู่ที่ 5 

               6. บ้านหนองสะโน                         หมู่ที่ 6 

               7. บ้านโพธิ์ทอง                              หมู่ที่ 7 

               8. บ้านหนองมะเกลือ                     หมู่ที่ 8 

               9. บ้านโพธิ์เงิน                               หมู่ที่ 9