เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  ข้อมูลประชากร  

หมู่ บ้าน จำนวนประชากร ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
 คอนสวรรค์ ๒๑๑ ๒๓๙ ๔๕๐ ๑๐๙
 คอนสาย ๔๕๔ ๔๖๒ ๙๑๗ ๒๔๑
 คอนศรี ๓๘๓ ๓๘๐ ๗๖๓ ๑๘๐
 บะสะแบง ๑๒๖ ๑๐๐ ๒๒๖ ๕๓
 นาโพธิ์ ๓๖๗ ๓๕๙ ๗๖๒ ๒๐๖
 หนองสะโน ๒๓๙ ๒๓๓ ๔๗๒ ๑๐๑
 โพธิ์ทอง ๓๗๗ ๓๙๘ ๗๗๕ ๒๕๒
 หนองมะเกลือ ๑๗๒ ๑๕๑ ๓๒๓ ๑๒๒
 โพธิ์เงิน ๓๖๗ ๓๕๖ ๗๒๓ ๒๒๑
รวม ๒,๖๙๗ ๒,๖๗๘ ๕,๓๗๕ ๑,๔๘๕

จำนวนประชากร จำนวน ๕,๓๗๕   คน
     - ประชากรชาย จำนวน ๒,๖๙๗   คน
     - ประชากรหญิง จำนวน ๒,๖๗๘   คน
จำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๔๘๕   คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย จำนวน ๑๔๙   คน/ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ * ฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๕๗