เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  ข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  


  นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม
  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  นางสาวรุ้งตะวัน ตรีไตรศูล
  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  นายสุเมธ ชินพร
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  นางสาวพัชรินทร์ จันทรสมบัติ
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  นายมนตรี ชมชัยภูมิ
  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ

  นางสลักจิต พรหมดา
  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

  นางสาวกุลยาภรณ์ กมลจิรัสย์
  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

  นางสาวภากร พิมพ์สุวรรณ
  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

  นางสาววีราวรรณ คุณบุราณ
  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

  นางสมพร ใครบุตร
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หน้า : 1 2 3 4 ต่อไป สุดท้าย