เมนู
   
  หน้าแรก  
  ข้อมูลทั่วไป  
  ข้อมูลประชากร  
  พื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  นโยบายและแนวทาง  
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  สมาชิกสภา อบต.  
     

โครงสร้างส่วนราชการ
   
  สำนักงานปลัด อบต.  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
     

ข้อบัญญัติและแผนพัฒนา
   
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  
  รายได้ของ อบต.  
  รายจ่ายของ อบต.  
  รายงานการให้บริการชำระภาษี  
  แผนพนักงานจ้าง 4 ปี 2560  
  แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2560  
     

สวัสดิการพื้นฐาน
   
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  สวัสดิการผู้พิการ  
  กองทุนประกันสุขภาพตำบล  
     

แหล่งท่องเที่ยว
   
  ทางประวัติศาสตร์  
  ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ฯ  
  เชิงสุขภาพ  
  เชิงเกษตร  
     

 

  นโยบายและแนวทาง  

วิสัยทัศน์การพัฒนา

          "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างสังคมน่าอยู่" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

ุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบริหารงานทั่วไป
แนวทางที่ ๑ แนวทางการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผม ข้อมูลทั่วไปขององค์กร กิจการทะเบียน การปกครอง การประชาสัมพันธ์
แนวทางที่ ๒ แนวทางการบริหารงานทั่วไป การร้องทุกข์ร้องเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง การจัดทำคำสั่งประกาศ การพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ ๓ แนวทางการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบูรณาการจัดทำงบประมาณทุกระดับ
แนวทางที่ ๔ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม

>>>ข้อมูลเพิ่มเติม<<<