องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
17679   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 • สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
  สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค...
 • โครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา...
  โครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา...
 • โครงการก่อสร้างบ้านผู้พิการ รายนางสุภ...
  โครงการก่อสร้างบ้านผู้พิการ รายนางสุภ...
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวา...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวา...
 • โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบล...
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบล...
 • การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให...
  การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให...
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 • ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการด...
  ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการด...
 • บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิก...
  บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิก...
 • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศ...
  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศ...
 • โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประ...
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประ...
 • โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็...
  โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็...
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
 • สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหล...
  สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหล...
 • โครงการจิตอาสา
  โครงการจิตอาสา
นางสาวอรนุช กุละนาม
นางสาวอรนุช กุละนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
093-3249305
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th
063-9396265
093-3249305
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นม พาส เจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/9275 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (   )
ที่ สน 0023.6/ว9414 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภา ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่ส (   )
ที่ สน 0023.6/36 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 (   )
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/ว 9428 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/9147ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสทที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุน่ยน 2566)เพิ่มเติ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/9090 ลงวันที่ 26 พฤาภาคม 2566 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (   )
ที่ สน 0023.5/9110 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จกำรงชีกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ (   )
ที่ สน 0023.5/9113 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จกำรงชีกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ (   )
ที่ สน 0023.5/9130 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีค่าธรรมนียมรยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สถ.จ.สกลนคร
 • กระทรวงการคลัง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • กรมสรรพากร
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย