องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
38471   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรก...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรก...
 • ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
  ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
 • จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
 • การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
  การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
 • กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
  ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
 • โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
  โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
 • ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหม...
  ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหม...
 • กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปล...
  กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปล...
 • โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝ...
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เ...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรู...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรู...
 • โครงการสัตว์	ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 	โร...
  โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โร...
 • โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
 • อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 • สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
  สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร
ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน ฉบับที่1 พ.ศ.2558
ไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ภาพกิจกรรมเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ลดการใช้\" ภาชนะที่ทำจาก \"โฟม\"
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th, Strichanon@gmail.com

Id: Trichanon9
063-9396265
line หน่วยงาน
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2566
ซื้อเครื่องปรับอากาษแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน 0023.6/1227 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖6 (   )
ที่ สน 0023.6/1222 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ ๓1 ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒566 (   )
ที่ สน 0023.6/ว453 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ (   )
ที่ สน 0023.2/ว20615 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (   )
ที่ สน 0023.2/ว20602 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (   )
ที่ สน 0023.6/1226 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่สนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567 (   )
ที่ สน 0023.6/1225 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน (   )
ที่ สน 0023.3/1217 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งปรับตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผล และการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan (   )
ที่ สน 0023.6/1211 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับรองหมอพื้นบ้าน (   )
ที่ สน 0023.6/1212 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สถ.จ.สกลนคร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ออมสิน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย