องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
10100   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 17   11
การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 20   7
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 8   15
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 12   17
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
 5   12
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว)  ประจำปีงบประมาณ  2566
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว) ประจำปีงบประมาณ 2566
 6   22
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ  กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 8   11
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คอนสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ  2566 ระหว่างวันที่  2 - 3 มีนาคม 2566
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566
 18   14
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
 9   60
สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานงานทะเบียนราษฎร
สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานงานทะเบียนราษฎร
 9   40
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา
 20   43
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 9   159
ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
 10   144
กิจกรรมทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ
กิจกรรมทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ
 10   116
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
 10   148
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 8   119
การประชุมหารือการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์
การประชุมหารือการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์
 8   133
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมครบรอบ 161 ปี
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมครบรอบ 161 ปี
 10   149


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1