องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
231   คน
สถิติทั้งหมด
58883   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย    367.47k
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย    1.98M
ขอประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หูดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค    1.99M
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1    1.52M
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)     68.27k
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     71.04k
พระราชดำรัสเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ     137.49k
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘    269.83k
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร    14.24M
ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน ฉบับที่1 พ.ศ.2558    149.6k
ไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย    6.44M
ภาพกิจกรรมเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว    1.05M
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ    88.82k
แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    2.19M
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ    1.79M
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายงานรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปี2565    4.09M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบ 67    1.01M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 66    1.01M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 66    1.03M
ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 65    3.44M


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2