องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
10100   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบล...
  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบล...
 • การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให...
  การประชุมโครงการการเสริมสร้างคุณค่าให...
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
 • ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการด...
  ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการด...
 • บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิก...
  บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิก...
 • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศ...
  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศ...
 • โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประ...
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประ...
 • โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็...
  โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็...
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคอนศรี
 • สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหล...
  สำรวจข้อมูลผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหล...
 • โครงการจิตอาสา
  โครงการจิตอาสา
 • โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบป...
  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบป...
 • ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการเศร...
  ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการเศร...
 • กิจกรรมทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมที่อ...
  กิจกรรมทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมที่อ...
 • โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
 • โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีว...
  โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินชีว...
 • การประชุมหารือการจัดการบ่อขยะในพื้นที...
  การประชุมหารือการจัดการบ่อขยะในพื้นที...
 • นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม...
  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม...
นางสาวอรนุช กุละนาม
นางสาวอรนุช กุละนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
093-3249305
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th
063-9396265
093-3249305
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์/เชื่อมต่อระบบประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานการศึกษา สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน 0023.6/ว 139 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ (   )
ที่ สน 0023.6/5449 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/5496 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่อง มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.6/293 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวก (   )
ที่สน 0023.5/ว131 ลงวนที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา (   )
ที่สน 0023.5/ ว 132 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 133 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bigding)ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)(ระยะที่5) (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ ว 134 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว135 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (   )
ที่ สน 0023.6/273 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการ จังหวัดสะอาด (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สถ.จ.สกลนคร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ออมสิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม