องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
46236   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำป...
  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำป...
 • วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายตรีชน...
  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายตรีชน...
 • โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควม...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควม...
 • โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์...
  โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์...
 • MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงปร...
  MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงปร...
 • วันที่ 8 มี.ค.67 นายตรีชนนท์ แสนอุบล ...
  วันที่ 8 มี.ค.67 นายตรีชนนท์ แสนอุบล ...
 • วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นา...
  วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นา...
 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอ...
  วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอ...
 • วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอ...
  วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายตรีชนนท์ แสนอ...
 • ภาพการติดตาม ตรวจสอบอาหารกลางวัน อบต....
  ภาพการติดตาม ตรวจสอบอาหารกลางวัน อบต....
 • กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ
  กิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ
 • ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมโรคจากการประก...
  ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมโรคจากการประก...
 • โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”
  โครงการ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”
 • โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบ...
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบ...
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567      ...
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ...
 • นายตรีชนนทื แสนอุบล พร้อมคณะผู้บริหา...
  นายตรีชนนทื แสนอุบล พร้อมคณะผู้บริหา...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 กุมภาพัน...
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 15 กุมภาพัน...
นายจารึก นันทราช
นายจารึก นันทราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
0854063143
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
ร่วมป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด...
\"รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม\"
ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังภัยเเละผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM2.5)
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th, Strichanon@gmail.com

Id: Trichanon9
063-9396265
0854063143
line หน่วยงาน
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2567
จ้างเหมาบริการเดินสาย CCTV พร้อมท่อ และย้ายกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดชุมชน ตำบลคอนสวรรค์ บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 9 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/06/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน0023.5/ว160 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร (   )
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว11896ลงวันที่20มิถุนายน2567 เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่๕รุ่นที่๒๓-๒๔ (   )
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว159ลงวันที่20มิถุนายน2567 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัทฤิทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว11924 ลว. 20 มิ.ย. 67 เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม อถล. และคัดเลือก คกก.เครือข่าย อถล. (   )
ที่ สน 0023.6/ว 11735 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. ...ที่ออก ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (   )
ที่ สน 0023.5/ว158 ลงวันที่ 19มิถุนายน 2567 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.6/ว 11734 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการสำรวจปริมาณขยะอันตราย ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสกลนคร (   )
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว11543ลงวันที่17มิถุนายน2567เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๓(เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) (   )
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว11540ลงวันที่17มิถุนายน2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเงินุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๔(เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๗) (   )
ที่สน0023.5/11535ลงวันที่17มิถุนายน 2567เรื่องการใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธ.ธกส
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สถ.จ.สกลนคร
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ