องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
10101   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

22/03/2566   จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2566   จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์/เชื่อมต่อระบบประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานการศึกษา สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2566   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในเขตตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ขคจ 742 สกลนคร, และหมายเลขทะเบียน 743 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2566   จ้างโครงการก่อสร้างหอพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2566   จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2566   จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2566   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2566   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2566   จ้างเหมารถปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) สองชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ความสามารถ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2566   ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2566   จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2566   จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2566   จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2566   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2566   จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2566   จ้างปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2566   จ้างปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2566   จ้างปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง