องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.khonsawan.go.th
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
063-9396265
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
29975   คน
เริ่มนับวันที่ 6 มกราคม 2566
ภาพกิจกรรม อบต.คอนสวรรค์
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
  ประชุมอนุมัติโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
 • จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน...
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ...
 • การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
  การให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
 • กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
  ตลาดชุมชนตำบลคอนสวรรค์ 2565
 • โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
  โครงการ“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
 • ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหม...
  ภาพโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหม...
 • กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปล...
  กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เเละพื้นที่ปล...
 • โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝ...
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคจากขยะมูลฝ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เ...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรู...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและแปรรู...
 • โครงการสัตว์	ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 	โร...
  โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โร...
 • โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ...
 • อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 • สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
  สนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านในตำบลคอนส...
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คอนสวรรค...
นางสาวอรนุช กุละนาม
นางสาวอรนุช กุละนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
093-3249305
นายมนตรี  แสนขวา
นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
089-5770303
โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร
ธรรมนูญสุขภาพตำบล สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน ฉบับที่1 พ.ศ.2558
ไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่เขตสูบบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย
ภาพกิจกรรมเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่สีเขียว
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ \"ลดการใช้\" ภาชนะที่ทำจาก \"โฟม\"
แผ่นพับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
042-973565 042-973565 saraban@khonsawan.go.th, Strichanon@gmail.com

Id: Trichanon9
063-9396265
093-3249305
line หน่วยงาน
042-973565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร.042-973565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๙๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก) (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๙๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก) (   )
ที่ สน 0023.3/16707 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง ขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขอจัดตั้งโรงรับจำนำ (   )
ที่สน0023.5/ว16713 ลงวันที่ 27 กันยายน พศ.2566 ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพื่มเติมครั้งที่ 2) (   )
ที่ สน 0023.3 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง การลงลายมืชื่อบนปกในตั๋วรับจำนำ (จ.4) และตั๋วรับจำนำ (   )
ที่ท สน 0023.3/ว ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ( Local Service) สำหรับ อบจ. (   )
ที่ สน 0023.5/ว16599 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (   )
ที่ สน 0023.5/16608 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (   )
ที่ สน 0023.5/ว351 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.5/ว 352 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (   )
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมบัญชีกลาง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศาลปกครอง
 • สถ.จ.สกลนคร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม